Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver hur UL Unik Life AB, org. nr 556870-9306 med adress Hagtornsvägen 4a, Halmstad behandlar personuppgifter.
Vi värnar om din personliga integritet och är måna om att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I denna Policy har vi därför samlat information om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med att du använder våra tjänster och de personuppgifter vi på annat sätt fått tillgång till. För dig som är kund av våra tjänster i Sverige behandlar vi dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta innebär att vi har en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

I Policyn redogörs för vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar uppgifterna och vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på. Vi redogör också för varifrån vi har inhämtat uppgifterna, vilka som kan ha åtkomst till och behandla dem, principerna för gallring, vilka tredje parter vi kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas i all vår behandling av personuppgifter.

Det kan vara bra för dig att tänka på att denna Policy bara gäller för vår webbplats, vilket innebär att när du länkas från vår webbplats till en annan webbplats är det integritetspolicyn för den andra webbplatsen som gäller. Vi tar alltså inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn. Om så sker kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts. Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår webbplats.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

I detta avsnitt beskrivs vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilka behandlingar som utförs, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på samt under vilken tidsuppgifterna lagras.

3. Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du köper varor via vår webbplats eller initierar ett kundtjänstärende.
Vi behandlar också personuppgifter som vi inhämtar från vår betaltjänstleverantör (en s.k. tredje part) i samband med att du genomför ett köp hos oss, personuppgifter som genereras när du använder våra tjänster online.
 
Ändamål
För att hantera beställningar/köp m.m.


– För att kunna hantera dina beställningar/köp (inklusive skicka orderbekräftelser, avisera leveranser, leverera dina beställda/köpta varor och hantera kontakter i samband med försenade leveranser).
– För att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.
– För att kunna genomföra fakturering.
– För att kunna etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer).
– För att kunna säkerställa vår driftssäkerhet och vår möjlighet till systemåterställning.
– Insamling och lagring av personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.
– Skickande av orderbekräftelser, avisering om leverans och korrespondens i samband med försenad leverans.
– Överföring av personuppgifter till speditörer och transportföretag. 

Kategorier av personuppgifter

– Namn.
– Användarnamn.
– Personnummer.
– Kontaktuppgifter (såsom adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och portkod).
– Ordernummer.
– Orderinformation, t.ex. information om beställda varor.
– Kundtyp (privatperson/företag).
– Betal-, köp- och orderhistorik.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss.
 
Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, dock längst tre (3) år från ditt senaste inköp.
 
För att hantera kundtjänstärenden m.m.
Ändamål


– För att kunna kommunicera med dig och besvara de frågor du ställer till oss via e-post, telefon, vår chattfunktion eller Facebook.
– För att kunna säkerställa din identitet.
– För att kunna etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer).
– För att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.
 – Insamling och lagring av personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.

 Kategorier av personuppgifter

Namn.
– Användarnamn och lösenord (t.ex. för support vid inloggningsproblem).
– Personnummer.
– Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer).
– Ordernummer.
– Orderhistorik, t.ex. information om beställda varor.
– Kundtyp (privatperson/företag).
– Fotografier som du skickat till kundtjänst.

Laglig grund: Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor rörande eller klagomål på köpta varor eller problem med användningen av våra tjänster.ndens med oss.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att kunna handlägga ditt kundtjänstärende, dock längst sex månader från det att ditt ärende avslutats.

4. Behandling av personnummer

I den mån vi behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att ske när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.
 
5. Direktmarknadsföring


Vi kan komma att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring via elektroniska medel om du tidigare har handlat hos oss eller om du har samtyckt till sådan marknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. utskick via e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt invända mot att dina uppgifter används för sådana syften och varje utskick från oss i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out. Om du väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick kommer vi att göra en notering i våra affärssystem om att upphöra med att rikta marknadsföring till dig.

Unika​ ​Korgar​ ​&​ ​Presenter​ ​|​ ​Korg​ ​&​ ​Pesentboden